Policy

Kvalitetspolicy

– Att uppnå hög servicegrad och kvalité i alla åtaganden med motiverad och kompetent personal.
– Vi skall minst uppfylla beställarens krav och arbeta för att ständigt utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta med byggprojekt.

 

 

Arbetsmiljöpolicy

Vi skall säkra en god arbetsmiljö för alla medarbetare i företaget genom allas medvetenhet, kompetens och ansvar i arbetsmiljöfrågor.

– En god och säker arbetsmiljö är i samklang med företagets, våra kunder och samhällets intressen eftersom det gör att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete.
– En god och säker arbetsmiljö ger vår personal arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling.
– Arbetsmiljöpolicyn skall vara känd hos all vår personal samt vara känd hos alla våra samarbetspartners i byggprojekten.

Miljöpolicy

Vi skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva entreprenader med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta innebär att vi skall:

– Beakta och följa miljökrav som i vår verksamhet är formulerade av våra beställare och av samhället i form av lagar och författningar.
– Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter för att förebygga föroreningar och ständigt förbättra miljöarbetet i vår produktion.
– Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser.
– Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
– Utifrån ett synsätt, som bygger på kretsloppstanken och uthållig utveckling, har H A Byggs miljöpolicy formulerats och utifrån detta synsätt skall företagets hela verksamhet bedrivas. Miljöpolicyn är alla medarbetares ansvar.

Värdegrund

HA Bygg  (klickbar länk)