NY ORDER BJÖRLANDA PUMPKEDJA

Vi har fått tilldelning på ytterligare ett uppdrag för Kretslopp och vatten. För att möjliggöra vidare exploatering av nordöstra Hisingen omfattar entreprenaden rivning av befintlig pumpanläggning och att två nya spillvattenpumpstationer samt en ny dricksvattenpumpstation byggs. Det innebär även markarbeten och ledningsarbeten, betongarbeten, el, VVS samt övrigt för att tre nya stationer skall stå färdiga i februari 2023.

Upphandling är genomförd i enlighet med LOU och projektet har startat under september månad.

Överblick6